Placering

Vänta minst 24 timmar innan du använder Evo. Flaskan måste värmas upp till rumstemperatur innan den används. En plötslig temperaturförändring kan leda till att flaskan spricker.

Välj en plats i ett rum med en rumstemperatur mellan 20 och 24ºC.
Placera inte Evo på en dragig plats, då det kan göra att lampan fungerar lång-sammare. Drag kan också göra att ljuset slocknar.
Se till att står Evo utom räckhåll från barn och husdjur så att den inte går sönder. Placera inte Evo i direkt solljus, då detta kan bleka färgerna.
Evo ska inte placeras på en matta eller så att ventilationsutrymmena under lam-pan blockeras

Montering

 1. Placera glasbasen på en jämn yta. En värmetålig matta kan behövas, ber oende på yta.
 2. Placera värmeljuset i glaset.
 3. Placera det nedre metallstödet på glaset, och se till att det står rätt.
 4. Placera flaskan ovanpå det övre metallstödet och metalltoppen ovanpå flas kan.
 5. Tänd värmeljuset genom öppningen i basen.

Användning

Det var 40-50 minuter för Evo att värma upp, beroende på omgivande tempera-tur och vilket värmeljus du använder.
Efter 4 timmars användning, eller innan dess, blås ut värmeljuset utan att röra vid produkten, eftersom den nu är mycket varm.
Använd ett nytt värmeljus varje gång du använder produkten, för att undvika att behöva byta under tiden som lampan är tänd.
Rengör flaskans botten innan varje användning. Detta tar bort eventuellt sot som värmeljuset kan ha orsakat på flaskans botten.
Använd bara de små värmeljusen som räcker i 4 timmar, eftersom de större brinner för länge. [Värmeljus med en enda veke, högst 38 mm i diameter och 16 mm högt]

VARNING – DETTA ÄR INGEN LEKSAK!

 • Använd inte Evo med Neo-flaskor eller gamla Telstar- eller Baby-flaskor. Neo-flaskor har en plastbeläggning som smälter. Äldre Telstar- och Baby-flaskor kan sitta för nära ljuset, använd endast flaskor som köpts från Mathmos under de senaste två åren.
 • Använd aldrig i mer än 4 timmar åt gången, eftersom produkten då blir farligt varm.
 • Rör aldrig vid flaskan eller metalldelar när produkten är igång, eftersom de blir mycket varma.
 • Låt alltid produkten svalna i en timme innan du rör vid produkten eller värmeljuset.
 • Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den används eller en timme efteråt eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.
 • Lämna inte produkten oövervakad med små barn eller djur.
 • Flaskans innehåll är inte farligt och kan bortskaffas som vanligt avfall.
 • Om vätska spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen, häll på kallt vatten. Om du upptäcker några symtom, uppsök en läkare.

Mathmos Candle Lava Lamp Instructions

Användning av Värmeljus

Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner som följer med värmeljus

 1. Lämna aldrig ett brinnande ljus oövervakat.
 2. Håll levande ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
 3. Klipp av ca 1 cm av veken innan du tänder ljuset.
 4. Tänd inte ljus på eller nära något som kan fatta eld.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner som följer med värmeljus. Avlägs na allt förpackningsmaterial före användning.
 6. Placera inte levande ljus i drag.
 7. Se till att det inte finns tändstickor eller annat skräp i ljuset, för att undvika eldslågor om ljuset överhettas och flammar upp – släck då med en fuktig tra sa.
 8. Använd inte vatten för att släcka elden.

Use of Candles

Always read and follow the manufacturer’s instructions supplied with candles.

 1. Never leave a burning candle unattended.
 2. Burn the candle out of the reach of children and pets.
 3. Trim the wick to about 1cm (1/2”) before lighting.
 4. Remove all packaging before use.
 5. Do not burn candles on or near anything that can catch fire.
 6. Do not place candles in a draught.
 7. Keep the wax pool clear of matches and other debris to avoid flaming if the candle overheats and flares; cover with a damp cloth.
 8. Do not use water to extinguish the flame.