Allmänna Villkor

Allmänna affärsvillkor

of Mathmos Ltd, represented by Ms. Cressida Granger,

Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, Storbritannien

Tel. + 44 1202 620114 – Fax + 44 1202 622613

E-post: mathmos@mathmos.com

Företagsregistret nr. 02526274, Companies House, Cardiff

MOM: SE502082662301

1. Allmänt

1.1 Definitioner

Under dessa Allmänna Affärsvillkor ska “Tillverkaren” avse Mathmos Ltd., och “Köparen” ska avse varje fysisk eller juridisk person som beställer eller köper varor från företaget.

“Konsument” ska när det gäller dessa Allmänna villkor innebära varje enskild individ som ingår avtal med Tillverkaren men i ett syfte som inte i huvudsak har med dennes handelsverksamhet eller egenföretagarverksamhet att göra.

“Entreprenör” ska när det gäller dessa Allmänna Villkor innebära alla Köpare som efter att ha ingått avtal agerar inom ramen för dess handelsföretag eller som egenföretagare.

1.2 Tillämpningsområde

Dessa Allmänna villkor ska gälla alla avsiktsförklaringar och avtal mellan Tillverkaren och eventuella Köpare och även alla åtgärder som Tillverkaren vidtar i relation till Köparna som utgör en juridisk transaktion eller liknande. Tillverkaren motsätter sig uttryckligen motbekräftelser från Köparen som avser Köparens affärsvillkor eller köpevillkor; dessa ska inte ingå i avtalet mellan parterna, såvida detta inte uttryckligen bekräftas skriftligen av Tillverkaren.

1.3 Genomförande av avtalet

Förevisningen av varor i katalogerna och på Tillverkarens webbplats ska inte vara bindande. När en beställning görs på webbplatsen ska Köparen göra ett bindande erbjudande att ingå köpeavtal. Bekräftelse eller mottagande som därefter skickas av Tillverkaren ska ännu inte betraktas som ett godkännande av ett dylikt erbjudande. Ett avtal ska uppstå vid mottagandet av en beställningsbekräftelse. När de beställda varorna skickas och ett meddelande skickas till köparen som bekräftar att de skickats ska detta betraktas som ett uttryckligt godkännande av beställningen och bekräftelse på beställningen av Tillverkaren.

1.4 Avtalsspråk och avtalstext

Tillverkaren ska tillhandahålla följande språkversioner för ingående av avtal: Engelska och tyska. När en beställning har gjorts ska köparen få en bekräftelse på beställningen och de Allmänna villkoren via e-post. Utöver detta ska Tillverkaren spara texten i avtalet så att Köparen kan komma åt den via Internet efter att avtalet har ingåtts.

2. Frakt, Leveranstid, Delleverans

2.1 Såvida inget annat avtalats ska Tillverkaren leverera varorna till den adress som Köparen har angivit och som är inom den Europeiska Unionen.

2.2 Såvida inget annat avtalats eller uttryckligen påpekats i samband med beställningen ska leveransperioden av varorna i allmänhet vara 7 arbetsdagar men inte mer än 18 arbetsdagar från det att beställningen mottogs och den fakturerade summan betalats av kunden.

2.3 Om det väntade leveransdatumet ändras efter beställningen har gjorts ska köparen automatiskt informeras om detta via e-post. Utöver kundens lagstadgade rättigheter kan Köparen – om denne är en konsument (cf. Item 1.1) – dra tillbaka eller ändra sin beställning utan extra kostnad när som helst innan varorna har skickats. Om Köparen är en Entreprenör (cf. Item 1.1), ska den medge Tillverkaren rimligt anstånd om leveransen skulle bli försenad.

2.4 Om delleveranser görs av varorna på Tillverkarens eget initiativ ska efterföljande leveranser göras utan tillkommande fraktkostnader. Om dylik delleverans görs på begäran av Köparen ska extra fraktkostnader tas ut för varje delleverans.

3. Priser, Fraktkostnader, Förfallodatum, Betalning

3.1 De priser som gäller på beställningsdatumet är de priser som gäller. Såvida inget annat anges ska priserna innehålla lagstadgad MOMS till den kurs som gäller vid den tidpunkten samt frakt och hanteringskostnader.

3.2 TKunden kan välja mellan tre olika betalningsmetoder (banköverföring, kreditkort och PayPal). Kontanter vid leverans är inte möjligt. De olika betalningsmetoderna erbjuds kunderna i “varukorgen”.

4. Konsumentens ångerrätt

Konsumenter (cf. Item 1.1) har en lagstadgad ångerrätt som tillverkaren tillhandahåller följande information om:

Uppsägningsrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Uppsägningsrätten löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en utomstående som inte är leverantören och som utpekas av dig har de sista varorna fysiskt i sin besittning.

För att kunna utnyttja uppsägningsrätten måste du informera oss (Mathmos Ltd., Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, Storbritannien, Tel. + 44 1202 620114, Fax. + 44 1202 622613, E-mail: mathmos@mathmos.com) om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat med posten, ett fax eller ett e-postmeddelande) Du kan använda bifogade mall till uppsägningsbrev men det är inte obligatoriskt.

För att klara av uppsägningsfristen räcker det om du skickar oss din kommunikation om att du önskar utnyttja din rätt att säga upp avtalet innan uppsägningstiden har löpt ut.

Konsekvenser av uppsägningen

Om du säger upp detta avtal ska vi betala tillbaka till dig alla betalningar som vi fått av dig vilket omfattar fraktkostnader (med undantag av tillkommande kostnader för val av annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan orimlig försening och i vilket fall som helst, inte senare än 14 dagar från den dag på vilken vi får reda på ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi ska göra återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att behöva betala någon avgift för dylik återbetalning. Vi kommer att vänta med återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du skickat varorna, beroende på vilket som kommer först.

Du ska skicka tillbaka varorna utan dröjsmål och senast 14 dagar från den dag då du meddelande din önskan att säga upp avtalet med oss. Du har klarat av fristen om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut. Du måste själv stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna till Mathmos.

 

Mall till uppsägningsformulär

  (fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill säga upp avtalet)

  Till:

   Mathmos Ltd.

   Unit 3, 19 Willis Way, Poole,

   Dorset BH15 3SS,

    Storbritannien

   Fax: + 44 1202 622613,   e-mail: mathmos@mathmos.com

 

    Jag/vi säger härmed upp mitt/vårt köpeavtal för följande varor

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Beställda den …………………………………………/mottagna den ……………………………………………………

   Konsumenten/konsumenternas namn ……………………………………………………………………………….

   Konsumenten/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär skrivs på papper) ………………………………………………….

   Datum: ……………………………………………..

 

  
 

5.  Icke-bindande anvisningar för retur av varor efter utnyttjande av uppsägningsrätten

För att undvika skada under transporten begär Tillverkaren att Köparen när Köparen avser att skicka tillbaka varorna ska använda en säker – om möjligt ursprunglig – transportförpackning. Köparen ska dock inte vara nödgad att göra detta.

6. Äganderätten

6.1 Varorna som levereras ska förbli Tillverkarens egendom tills inköpspriset har betalats till fullo och alla krav som uppstår på grund av köpeavtalet i fråga har avgjorts.

6.2 Om köparen är ett företag (cf. Item 1.1), ska det då avtalet ingås tillförsäkra Tillverkaren som säkerhet alla de fordringar som Köparen kan förvänta sig från kunder som säljer varorna vidare. Köparen skall ha rätt att tills vidare kräva in sådana fordringar. Tillverkaren kan dra tillbaka dylikt tillstånd och själv kräva in de tilldelade fordringarna men endast om Köparen inte fullföljer hans egna betalningsskyldigheter.

6.3 Om Köparen är ett företag (cf. Item 1.1), skall det omedelbart informera Tillverkaren om utomstående beslagtar varor som är Tillverkarens egendom eller gemensam egendom. Alla kostnader i samband med utomrättslig utlämning av varor som omfattas av sådant beslag skall uteslutande tillfalla Köparen.

6.4 Så länge varorna fortfarande ägs av Tillverkaren ska köparen behålla varorna för Tillverkarens räkning och förvara dem på säkert ställe och på sådant sätt att det inte går att ta miste på att de utgör Tillverkarens egendom.

7. Företagets skyldighet att rapportera defekter

7.1 Om Köparen är ett företag (cf. Item 1.1), ska det vara skyldigt att inspektera varorna omedelbart vid ankomst och att omedelbart rapportera eventuella synliga brister till Tillverkaren. Dylika rapporter om brister ska göras skriftligen. Om Köparen underlåter att omedelbart rapportera om eventuella brister ska varorna betraktas som godkända såvida inte defekten inte är synlig under den visuella inspektionen. Om en brist först upptäcks vid ett senare tillfälle ska brister rapporteras omedelbart efter upptäckt; annars ska varorna anses vara godkända även när det gäller dylika defekter. Att skicka ett meddelande om brister så snart som möjligt ska räcka för att bibehålla Köparens rättigheter.

7.2 Ovanstående skyldighet att rapportera brister ska inte gälla när det handlar om brister som Tillverkaren otillbörligen har försökt att dölja.

8. Garanti

8.1 När det gäller varor som köpts finns det en lagstadgad rätt att kräva ersättning för brister. 

8.2 Om artikeln som levererats är behäftad med brister ska Köparen begära att Tillverkaren skickar en ersättningsprodukt eller reservdel. Eventuell tidsgräns som Köparen sätter för detta måste vara rimlig.

8.3 Krav på grund av brister i materialet ska ogillas när två år gått sedan artikeln levererades. När det gäller varor som köpts av företag (cf. Item 1.1), ska krav på grund av brister i materialet ogillas när ett år har gått från leverans av artikeln. Eventuell lagstadgad rätt att kräva upprättelse ska inte påverkas av detta.

8.4 De tidsbegränsningar som anges i punkt 8.3 gäller inte om bristerna avsiktligen eller på bedrägligt sätt har försökt döljas eller om Tillverkaren har lämnat garanti för kvaliteten på varorna. Ej heller ska dessa tidsbegränsningar gälla fordringar som grundar sig på materialfel som leder till dödliga skador, fysiska skador eller hälsoskador, eller i fall av grov oaktsam pliktförsummelse eller uppsåtligt brott mot huvudplikt, det vill säga en avtalsenlig skyldighet som är en förutsättning för att avtalet ska gå att genomföra på korrekt sätt och som alltid kan åberopas av Köparen, och som omvänt kan äventyra genomförandet av avtalet om det bryts mot.

9. Tillverkarens tillkommande garantivillkor

Med förbehåll för och utöver den lagstadgade garantin kan Tillverkaren erbjuda garanti för vissa produkter. Information kan inhämtas från de olika garantivillkoren som bifogas varorna.

10. Ansvar

10.1 Både när det gäller Tillverkaren och dennes olika ombud ska krav på ersättning på grund av pliktförsummelse eller tort och krav på kompensation på grund av bortkastade utgifter vara undantagna.

10.2 Den ansvarsbegränsning som anges i punkt 10.1 skall inte gälla i fall där förlusten eller skadan har orsakats med uppsåt eller p.g.a. grov vårdslöshet eller vid brott mot huvudplikt (jfr punkt 8.4 i dessa användarvillkor). Ej heller ska ovannämnda begränsning gälla förlust eller skada som uppstått på grund av dödlig skada, fysisk skada eller skada på hälsan om Tillverkaren är skyldig till pliktförsummelse. Dessutom ska ansvarsbegränsningen inte gälla förlust eller skada som uppstått på grund av avsaknad av garanterade egenskaper eller där åtgärder har vidtagits.

11. Registrering på webbplatsen, Åtkomstinformation

11.1 I princip behöver man inte vara registrerad för att beställa från Tillverkarens internetbutik men en registrering gör det lättare om du vill beställa ytterligare varor vid ett senare tillfälle. Efter registrering har Köparen ett konto. Åtkomstinformation och användarinformation vilket omfattar lösenordet (härefter kallat ” Åtkomstinformation”) skickas till Köparen av Tillverkaren. Av säkerhetsskäl ska Tillverkaren ha rätt att ändra Åtkomstinformationen. Om detta skulle inträffa ska Tillverkaren skicka den nya Åtkomstinformationen utan dröjsmål.

11.2 Köparen ska vara ensam ansvarig för skyddet av sin åtkomstinformation; informationen måste vara hemlig och får inte göras tillgänglig till utomstående utan Tillverkarens medgivande. Om Köparen upptäcker att denna åtkomstinformation har använts av utomstående skall han vara skyldig att omedelbart ändra informationen eller om detta inte skulle vara möjligt meddela Tillverkaren utan dröjsmål.

11.3 Om det finns orsak att misstänka missbruk av åtkomstinformationen ska Tillverkaren ha rätt att omedelbart blockera åtkomsten. Han ska omedelbart informera Kunden om dylik blockering.

11.4 Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skada som Kunden lider på grund av att åtkomstinformation missbrukats eller gått förlorad. Detta gäller inte i fall där förlust eller skada har avsiktligen orsakats av Tillverkaren.

12. Dataskydd

Tillverkaren tar sina kunders dataskydd på djupt allvar. Dess dataskyddsrutiner uppfyller alla olika dataskyddslagstiftningar som är i bruk vid en viss tidpunkt. All information när det gäller inhämtning, behandling och bruk av Köparens personuppgifter står i sekretessvillkoren.

13. Slutliga bestämmelser

13.1 Lagstiftningen i Storbritannien ska gälla för avtalet. Tillämpning av CISG och regler i brittisk privat internationell lagstiftning utesluts härmed. Om köparen är en konsument (cf. artikel 8 1.1) ska dessutom de obligatoriska bestämmelserna gällande konsumentskydd som gäller i det land där Köparen har sin hemvist gälla om dylika bestämmelser erbjuder Köparen ett större skydd.

13.2 Om Köparen är ett företag (cf. Item 1.1), en juridisk person enligt allmän lagstiftning eller en särskild stiftelse i enlighet med allmän lagstiftning ska Dorset, Storbritannien vara den enda platsen med behörighet att avgöra eventuella krav som uppstår i samband med avtalsförhållandet.